Tips & tricks
Kwaliteitsborging

"Kwaliteitsborging voor het bouwen"

meer eigen verantwoordelijkheid

Met ingang van 1 januari 2021 zal de nieuwe wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen” stapsgewijs worden ingevoerd. Hoe deze wet er precies gaat uitzien en hoe we de kwaliteit van een bouwproject precies gaan borgen, zal de komende tijd duidelijk worden. Maar dat we aan de slag moeten met een wet waarin de kwaliteit van een bouw of bouwdeel wordt gegarandeerd of geborgd wordt, is heel verstandig. Je wilt tenslotte als opdrachtgever of gebouweigenaar weten wat je hebt gekocht en of het voldoet aan de gestelde eisen.

Nu zijn wij bij Dakned hoofdzakelijk bezig met het bouwdeel “HET DAK”, maar we komen in de praktijk helaas regelmatig zaken tegen waarbij wij de kwaliteit niet durven te borgen. Een goed resultaat begint met een goed ontwerp of goed plan van aanpak. In deze fase moet er goed worden nagedacht over: het gebruik van het dak, de verblijfsruimte onder het dak, de status van de ondergrond, bouwfysische aspecten zoals inwendig condensatie en vochtopbouw, koudebruggen, windbelasting, materiaal eigenschappen en prestaties samen met de gestelde eisen. Helaas zien we in de praktijk dat veel van de bovengenoemde aspecten niet worden meegenomen in het ontwerp en wordt enkel de eis gesteld dat het waterdicht moet zijn. In de nieuwbouw kiest men voor een bepaald type dakbaan zonder te kijken naar de materiaaleigenschappen, kan dat wel of niet met de gekozen isolatie of dampremmende laag?

Tot onze schrik komen wij veel tegenstrijdigheden tegen in een bestek (het contractstuk waarin staat hoe we gaan bouwen). Wanneer we hier dan over bellen met de aannemer/opdrachtgever dan is het eerste antwoord dat we te horen krijgen: “biedt maar aan zoals het in het bestek staat, want dat doen andere partijen ook”. Dus wanneer we de kwaliteit willen borgen, zullen we aan de tekentafel moeten beginnen. Daar moet de kennis aanwezig zijn over de materiaaleigenschappen, men moet op de hoogte zijn van de gestelde eisen, maar wat men zeker niet moet vergeten is de vraag: “is het praktisch uitvoerbaar?”.

Kwaliteit blijft een som van een goed ontwerp met de juiste materialen, aangebracht door de juiste verwerker. Het team van Dakned ondersteunt dagelijks zijn relaties en adviseren hen om mogelijke zaken die in strijd zijn met de nieuwe wet te voorkomen. Want, als dakaannemer komt uit de nieuwe wet voort dat je bij gebreken de fouten moet herstellen. Ook als de opdrachtgever die pas later constateert! De verantwoordelijkheid van de dakdekker worden bij zelfstandige opdrachten in de particuliere sector alleen maar groter. Wij proberen dus onze bijdrage te leveren om problemen en claims in de toekomst voor onze relaties te voorkomen.

Uiteraard begint het al met het voeren van de juiste producten in het assortiment en onze klanten kunnen gerust zijn, al onze dakystemen voldoen aan de eisen die gesteld worden in de nieuwe wet.

- door Peter van Gent.